Skip to content
IOP Science

Journal of Semiconductors: 2020 Reviewer Awards

Dawei Cao, Jiangsu University, China

Zhijie Chen, Beijing University of Technology, China

Huixiong Deng, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China

Qian Feng, Xidian University, China

Hao Hu, Xi’an Jiaotong University, China

Jun Kang, Beijing Computational Science Research Center, China

Yikai Su, Shanghai Jiao Tong University, China

Furui Tan, Henan University, China

He Tian, Tsinghua University, China

Wanrong Zhang, Beijing University of Technology, China