Skip to content
IOP Science

Chinese Physics Letters: 2019 Reviewer Awards

Outstanding Reviewers

Aike Wang, Southwestern Institute of Physics, China
Biao Li, Ningbo University, China
Bogen Wang, Nanjing University, China
Changjun Gao, National Astronomical Observatories, CAS, China
Chungang Duan, East China Normal University, China
Chunlei Wang, Shandong University, China
Ding Li, Institute of Physics, CAS, China
Enke Liu, Institute of Physics, CAS, China
Faxian Xiu, Fudan University, China
Feng Song, Nankai University, China
Fengqi Song, Nanjing University, China
Guiping Zhang, Renmin University of China, China
Hong Yao, Tsinghua University, China
Hongxin Zou, National University of Defense Technology, China
Jin Wang, Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS, China
Jingsong He, Shenzhen University, China
Jiuqing Liang, Shanxi University, China
Juncheng Cao, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS, China
Jun-Hong An, Lanzhou University, China
Kuanshou Zhang, Shanxi University, China
Liefeng Feng, Tianjin University, China
Mingliang Tian, High Magnetic Field Laboratory, CAS, China
Mingqiu Tan, Zhejiang University, China
Qian Gong, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS, China
Qiang Liu, Tsinghua University, China
Qianghua Wang, Nanjing University, China
Qingfeng Sun, Peking University, China
Ronghui Qu, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, China
Senyue Lou, Ningbo University, China
Shihai Dong, CIDETEC, Instituto Politecnico Nacional, Mexico
Shutian Liu, Harbin Institute Of Technology, China
Wanrong Zhang, Beijing University of Technology, Journal of Semiconductors
Wei Yi, University of Science and Technology of China, China
Weida Hu, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Chinese Physics Letters
Weidong Sheng, Fudan University, China
Weiqiang Chen, Southern University of Science and Technology, China
Weiqiang Yu, Renmin University of China, China
Xiangang Wan, Nanjing University, China
Xiaoguang Wu, Institute of Semiconductors, CAS, China
Xiaoyong Hu, Peking University, China
Xijing Ning, Fudan University, China
Yimen Zhang, Xidian University, China
Yong Bo, Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS, China
Yong Li, Tongji University, China
Yongquan Guo, North China Electric Power University, China
Zhenqiang Yin, University of Science and Technology of China, China
Zhijun Qiao, The University of Texas Rio Grande Valley, United States
Zhiping Zhong, University of Chinese Academy of Sciences, China
Zuonong Zhu, Shanghai Jiao Tong University, China